Όροι Χρήσης

Α. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Στο διαδικτυακό χώρο www.cutskin.gr η εταιρία με την επωνυμία «Σαββα Βασιλεια & Σια Ε.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «Cutskin» με Α.Φ.Μ. 099261599– Δ.Ο.Υ. ΣΑΜΟΥ  η οποία εδρεύει στο Πυθαγόρειοι Σάμου επί της Λυκ. Λογοθέτη αρ. 8, ΤΚ 83103 και η οποία θα καλείται εφεξής χάριν συντομίας για τις ανάγκες της παρούσας «Εταιρία», λειτουργεί ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω του οποίου είναι δυνατή η εξ αποστάσεως πώληση προϊόντων περί την παιδική ένδυση. H χρήση εκ μέρους οποιουδήποτε επισκέπτη του διαδικτυακού χώρου www.cutskin.gr, o οποίος εφεξής χάριν συντομίας θα καλείται «Διαδικτυακός χώρος» ή «Ιστοσελίδα» ή «Ιστοχώρος» ή «Ιστότοπος» διέπεται από το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης.

1.2 Ο επισκέπτης της «Ιστοσελίδας», έχει τη δυνατότητα με βάση τα ειδικότερα οριζόμενα στους όρους χρήσης της «Ιστοσελίδας», να προβεί σε αγορά προϊόντων, τα οποία η «Εταιρία» πωλεί μέσω των λεπτομερώς περιγραφόμενων βημάτων κατωτέρω στην οικεία παράγραφο των όρων πώλησης.

1.3 Η «Εταιρία» δηλώνει προς τον εκάστοτε επισκέπτη της «Ιστοσελίδας» ότι σε καμία περίπτωση η προβολή των προϊόντων της μέσω της «Ιστοσελίδας» ή / και η λειτουργία της στο σύνολο της δεν αποτελούν πρόταση εκ μέρους της «Εταιρίας» προς τον εκάστοτε επισκέπτη του «Ιστοχώρου» για σύναψη σύμβασης πώλησης οιουδήποτε εκ των προβαλλομένων σε αυτό προϊόντων ή / και του συνόλου αυτών.

2.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ TΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

2.1 Ο επισκέπτης του «Ιστοσελίδας» εγγεγραμμένος χρήστης ή μη και ο οποίος χάριν συντομίας για τις ανάγκες της παρούσας θα καλείται «Χρήστης» αποδέχεται, ότι,είτε κάνοντας χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών της «Ιστοσελίδας» είτε προβαίνοντας σε αγορές προϊόντων μέσω αυτής, συναινεί ανεπιφύλακτα με το σύνολο των όρων χρήσης της «Ιστοσελίδας». Ο «Χρήστης» συμφωνεί ότι με μόνη την περιήγηση του στην «Ιστοσελίδα» ανέγνωσε και έλαβε γνώση του συνόλου των όρων χρήσης και τους αποδέχεται. Περαιτέρω ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι η «Εταιρία» έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει, να καταργήσει και να αναθεωρήσει τμήμα ή / και το σύνολο των όρων χρήσης και επομένως είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει γνώση κάθε φορά πριν την περιήγησή του στον «Ιστοχώρο» του περιεχόμενου των παρόντων όρων χρήσης και των ενδεχομένων τροποποιήσεών τους. Στην περίπτωση κατά την οποία ο «Χρήστης» διαφωνεί με το περιεχόμενο του συνόλου ή / και τμήματος των όρων χρήσης, καλείται να μην συνεχίζει την πλοήγησή του στο «Διαδικτυακό χώρο» άλλως η συνέχιση της περιήγησής του συνεπάγεται και αποδοχή τόσο των όρων χρήσης όσο και των ενδεχόμενων τροποποιήσεών τους.

2.2 Μέσω της περιήγησης του στην «Ιστοσελίδα» ο «Χρήστης» έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για τα περιεχόμενα των επιμέρους κατηγοριών και σελίδων της καθώς και να προβεί, εάν το επιθυμεί, σε αγορά προϊόντων που πωλεί η «Εταιρία».

2.3 Για τη χρήση των επιμέρους κατηγοριών ή / και σελίδων, οι οποίες περιλαμβάνονται στην «Ιστοσελίδα» ο «Χρήστης» ενδέχεται να απαιτηθεί να δηλώσει ορισμένα στοιχεία στα κατάλληλα κάθε φορά πεδία, όπως για παράδειγμα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στην περίπτωση εγγραφής ενός «Χρήστη» στην «Ιστοσελίδα» ή κατά τη χρονική στιγμή ολοκλήρωσης μιας διαδικτυακής αγοράς κ.λ.π.

2.4 Η «Εταιρία» δηλώνει ότι η χρήση του «διαδικτυακού χώρου» επιτρέπεται σε άτομα που έχουν συμπληρώσει τα 18 έτη.

2.5 Για την αγορά προϊόντων ο «Χρήστης» έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί με την «Ιστοσελίδα» μέσω λογαριασμού, τον οποίο θα έχει δημιουργήσει με προηγούμενη εγγραφή του σε αυτήν. Για τη δημιουργία λογαριασμού στην «Ιστοσελίδα» και τη σύνδεση του με αυτόν θα πρέπει να ακολουθήσει διαδικτυακά τις υποδεικνυόμενες κάθε φορά οδηγίες για την εγγραφή στην «Ιστοσελίδα» από την «Εταιρία». Πιο συγκεκριμένα με την καταχώριση σε καθορισμένα εκ των προτέρων πεδία της «Ιστοσελίδας» ορισμένων κωδικών, ήτοι ενός ονόματος «Χρήστη» (username) και ενός μυστικού κωδικού (password) ο «Χρήστης» αποκτά ασφαλή πρόσβαση και σύνδεση με τον λογαριασμό του. Μέσω του λογαριασμού του ο «Χρήστης», θα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε αγορά προϊόντων τα οποία επιθυμεί, σύμφωνα και με τους υπόλοιπους όρους χρήσης καθώς και να έχει πιθανή πρόσβαση σε λειτουργίες και υπηρεσίες της «Ιστοσελίδας» για τις οποίες ενδέχεται να απαιτείται δημιουργία λογαριασμού, σύμφωνα πάντα με ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις,οι οποίοι προβλέπονται κάθε φορά. Για την εγγραφή ενός «Χρήστη» ως μέλους θα απαιτηθεί να δηλωθούν από το «Χρήστη» τα εξής στοχεία: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e- mail), και ένας κωδικός πρόσβασης (password). Ο «Χρήστης» που εγγράφεται στην «Ιστοσελίδα» δεσμεύεται έναντι της «Εταιρίας» ότι θα χρησιμοποιεί το λογαριασμό του προσωπικά και δεν θα επιτρέπει σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο την πρόσβαση σε αυτόν. O «Χρήστης» είναι υποχρεωμένος να διατηρεί τα δηλωθέντα από αυτόν στοιχεία επικαιροποιημένα και να φροντίζει για την ενημέρωση της «Εταιρίας» σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε δηλωθέντος στοιχείου. Σε κάθε περίπτωση ο «Χρήστης» είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίζει τη φύλαξη του απορρήτου των κωδικών του λογαριασμού και την μη αποκάλυψη αυτών σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο,οφείλει,δε, να ενημερώνει άμεσα την «Εταιρία» μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@cutskin.gr,εάν αντιληφθεί την παραβίαση του απορρήτου των ως άνω κωδικών άλλως η «Εταιρία» δεν ευθύνεται για πιθανή χρήση του λογαριασμού του από οποιονδήποτε τρίτο, της «Εταιρίας» επιφυλασσομένης να αξιώσει την αποκατάσταση οιασδήποτε ζημίας ήθελε υποστεί εξ αυτού του λόγου. Σε περίπτωση κατά την οποία ο «Χρήστης» επιθυμεί να αιτηθεί κατάργηση του λογαριασμού του δύναται να επικοινωνήσει, μέσω του δηλωθέντος κατά την εγγραφή του email, με την «Εταιρία» στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cutskin.gr και να υποβάλει σχετικό αίτημα.

2.6 Η «Εταιρία» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι όλη η προαναφερόμενη διαδικασία εγγραφής και δημιουργίας λογαριασμού στην «Ιστοσελίδα» είναι προαιρετική για την πραγματοποίηση εξ αποστάσεως αγορών μέσω της «Ιστοσελίδας» και ότι ο «Χρήστης» δύναται να πραγματοποιήσει τις ως άνω αγορές χωρίς να δημιουργήσει λογαριασμό στην «Ιστοσελίδα» εάν δεν το επιθυμεί. Σε κάθε περίπτωση όμως ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι η «Εταιρία» διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τη διαδικασία στην «Ιστοσελίδα» για τη πραγματοποίηση εξ αποστάσεως αγορών.

2.7 Εάν ο «Χρήστης» έχει οποιαδήποτε απορία ή χρειάζεται κάποια διευκρίνιση σχετικά με τη χρήση της «Ιστοσελίδας», μπορεί να επικοινωνεί με την «Εταιρία» τηλεφωνικά στο 23920 62933, μέσω φαξ στο 23920 62933 και με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cutskin.gr.

 1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

3.1 Η «Ιστοσελίδα» ενδέχεται να συνδέεται με έτερους διαδικτυακούς χώρους, των κοινωνικών δικτύων συμπεριλαμβανομένων,τρίτων προσώπων φυσικών ή / και νομικών μέσω συνδέσμων ή / και υπερσυνδέσμων. Η «Εταιρία» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι δεν ευθύνεται για το εν γένει περιεχόμενο των ως άνω διαδικτυακών χώρων καθώς και τον τρόπο παρουσίασής του περιεχομένου όπως π.χ ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για τις προσφερόμενες από αυτούς (διαδικτυακούς χώρους) υπηρεσίες, τα περιεχόμενα σε αυτούς λογισμικά και την εν γένει λειτουργία τους καθώς και δηλώνει ότι η σύνδεση της «Ιστοσελίδας» με αυτούς τους διαδικτυακούς χώρους δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της «Εταιρίας» καθοιονδήποτε τρόπο έγκριση και αποδοχή του περιεχομένου αυτών.

3.2 Η «Εταιρία» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι ο εκάστοτε διαδικτυακός χώρος με τους οποίους συνδέεται η «Ιστοσελίδα» διέπεται από τους δικούς τους όρους χρήσης για των οποίων το περιεχόμενο και την εφαρμογή η «Εταιρία» δεν έχει καμία ευθύνη. Η «Εταιρία» επισημαίνει στον «Χρήστη» ότι πριν την περιήγηση του σε οποιονδήποτε διαδικτυακό χώρο μέσω ενδεχόμενης χρήσης συνδέσμων ή / και υπερσυνδέσμων, οι οποίοι περιέχονται στην «Ιστοσελίδα», είναι χρήσιμο να λάβει γνώση των όρων χρήσης, οι οποίοι διέπουν τη χρήση αυτού του διαδικτυακού χώρου πριν την πλοήγησή του σε αυτόν.

4.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

4.1 Η «Εταιρία» έχει το δικαίωμα να τροποποιεί το σύνολό ή / και τμήμα της «Ιστοσελίδας». Ειδικότερα είναι δυνατόν κατά την απόλυτη πάντα κρίση της και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να μεταβάλλει, να ανανεώνει αλλά και να καταργεί π.χ ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μέρος ή / και το σύνολο του περιεχομένου, τον τρόπο λειτουργίας, τη δυνατότητα και τον τρόπο περιήγησης σε συγκεκριμένες σελίδες ή / και τις κατηγορίες καθώς και τον τρόπο εμφάνισής τους, τα λογισμικά, τις υπηρεσίες, τα χαρακτηριστικά και την εν γένει δομή του «Διαδικτυακού χώρου».

4.2 Ειδικά αναφορικά με τους όρους χρήσης της «Ιστοσελίδας» η «Εταιρία»,όπως ήδη ανωτέρω υπό στοιχ. 2.1 περιγράφεται, διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε οποιαδήποτε τροποποίηση, κατάργηση ή / και αναθεώρηση του συνόλου ή/ και τμήματος αυτών σύμφωνα με την κείμενη κάθε φορά νομοθεσία και για το λόγο αυτό ο «Χρήστης» υποχρεούται να λαμβάνει κάθε φορά γνώση των όρων χρήσης πριν την περιήγησή του σε επιμέρους σελίδες ή / και κατηγορίες της «Ιστοσελίδας».

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

5.1 Η «Εταιρία» δηλώνει ότι το περιεχόμενο στο σύνολό του /ή και μεμονωμένων στοιχείων της «Ιστοσελίδας» αποτελεί αντικείμενο δικαιωμάτων πνευματικής / ή και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της «Εταιρίας» ή τρίτων προσώπων συμβατικά συνδεόμενων με αυτήν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στην έννοια του περιεχομένου της ιστοσελίδας συμπεριλαμβάνονται π.χ ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα κείμενα, οι φωτογραφίες, τα αρχεία, τα λογισμικά, τα σήματα, ο τρόπος διάταξης και παρουσίασης των προϊόντων, ο σχεδιασμός και η παρουσίαση των επιμέρους λειτουργιών, τα πάσης φύσεως δεδομένα κ.λ.π. Ρητώς απαγορεύεται ο «Χρήστης» να προβεί σε οποιαδήποτε εμπορική ή / και οικονομική εκμετάλλευση του ως άνω περιεχομένου της «Ιστοσελίδας» ή τμήματος αυτού καθοιονδήποτε τρόπο και ιδίως μέσω ενεργειών, όπως π.χ ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η αναπαραγωγή αυτού, η πώληση ή η εξαγωγή δεδομένων κ.λ.π. Επιτρέπεται μόνο η προσωπική χρήση εκ μέρους του «Χρήστη» της «Ιστοσελίδας» ή κατηγοριών και σελίδων αυτής και πάντα σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης χωρίς η χρήση αυτή να δημιουργεί υπέρ του «Χρήστη» οποιασδήποτε μορφής δικαιώματος πνευματικής / ή και βιομηχανικής ιδιοκτησίας έναντι της «Εταιρίας».

5.2 Ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι είναι υποχρεωμένος να απέχει από κάθε ενέργεια που δύναται να προσβάλει τα δικαιώματα πνευματικής / ή και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της «Εταιρίας» ή και τρίτου προσώπου συμβατικά συνδεομένων με την «Εταιρία».

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

6.1 Η «Εταιρία» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την απρόσκοπτη και εν γένει ορθή λειτουργία της «Ιστοσελίδας» όπως π.χ ενδεικτικά και όχι περιοριστικά την ορθή εμφάνιση των περιεχομένων κατηγοριών, σελίδων κ.π.λ. Εντούτοις για λόγους που δεν ευθύνεται η «Εταιρία» υπάρχει περίπτωση τούτο να μην είναι εφικτό σε ορισμένη χρονική στιγμή και ως εκ τούτου η «Εταιρία» δηλώνει ότι δεν προσφέρει οποιασδήποτε μορφή εγγύησης περί αυτού για αυτό και δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του «Χρήστη». Ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι δεν δύναται να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση έναντι της «Εταιρίας» εξ αυτού του λόγου.

6.2 Ο «Χρήστης» είναι υποχρεωμένος να διαθέτει τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό για την ασφαλή περιήγησή του στην «Ιστοσελίδα» και αποδέχεται ότι η «Εταιρία» δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια ενδεχόμενη ζημία προκύψει στον υπολογιστή ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή του «Χρήστη» ή σε περιεχόμενα σε αυτή δεδομένα του λόγω της περιήγησής του στην «Ιστοσελίδα».Ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι δεν δύναται να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση έναντι της «Εταιρίας» εξ αυτού του λόγου.

6.3 Η «Εταιρία» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι η περιήγηση και χρήση της «Ιστοσελίδας» εκ μέρους του είναι εφικτή μόνο με βάσει τους όρους χρήσης που τη διέπουν και με χρήση των δυνατοτήτων, που ακριβώς κάθε φορά προσφέρονται σύμφωνα με τον ειδικότερο σχεδιασμό εκ μέρους της «Εταιρίας» και επομένως ο «Χρήστης» δεν δύναται να εγείρει οποιασδήποτε μορφή αξίωσης έναντι της «Εταιρίας» π.χ ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για μη χρήση συγκεκριμένου τρόπου παρουσίασης των προϊόντων, τρόπου ολοκλήρωσης της διαδικασίας αγοράς προϊόντος κ.λ.π ακόμα και εάν τα ανωτέρω έχουν χρησιμοποιηθεί από την ίδια την «Εταιρία». 6.3 Η «Εταιρία» δηλώνει ότι δεν ευθύνεται έναντι του «Χρήστη» για τον τρόπο χρήσης από αυτόν των περιεχομένων πληροφοριών στην «Ιστοσελίδα» και εν γένει τη διαχείριση των πληροφοριών αυτών, ο οποίος φέρει την αποκλειστική ευθύνη. Ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι δεν δύναται να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση έναντι της «Εταιρίας» εξ αυτού του λόγου.

6.4 Η «Εταιρία» δηλώνει ότι καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε τόσο τα προϊόντα να εμφανίζονται ορθά στην «Ιστοσελίδα» όσο και οι σχετικές με αυτά πληροφορίες να είναι ολοκληρωμένες και ακριβείς εκτός από τυχόν σφάλματα που δύναται να προκύψουν από γραφική παραδρομή ή τεχνική δυσλειτουργία χωρίς υπαιτιότητα της και για τα οποία επιφυλάσσεται έναντι του «Χρήστη».

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω του «Ιστοτόπου» είναι η «Εταιρία». Αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά την προστασία του ιδιωτικού σας απορρήτου. Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει ως στόχο να σας ενημερώσει σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο, πώς αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και γνωστοποιηθούν, πώς μπορείτε να ελέγχετε τη χρήση και τη γνωστοποίηση των πληροφοριών που σας αφορούν και πώς προστατεύονται οι πληροφορίες αυτές. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα ιδιωτικού απορρήτου μας στη διεύθυνση info@cutskin.gr .

7.1 Πεδίο εφαρμογής Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ισχύει μόνο για τον Ιστότοπο και την φυσική έδρα της εταιρείας. Η παρούσα πολιτική δεν ισχύει για πληροφορίες που συλλέγονται μέσω οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή για πρακτικές εταιρειών τις οποίες δεν ελέγχουμε. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα άλλων δικτυακών τόπων και σας συνιστούμε να διαβάσετε την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε ιστοτόπου που επισκέπτεστε. Έτσι θα έχετε πλήρη γνώση των κανόνων είτε όρων της περιήγησης σας και κατ επέκταση της ασφάλισης των δεδομένων σας.

7.2 Ποιες πληροφορίες συλλέγει ο Ιστότοπος.

Πληροφορίες που μας παρέχετε απευθείας: Δεν είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε πληροφορίες απευθείας σε εμάς για να δείτε τον Ιστότοπο. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες του Ιστότοπου, όπως κατά την εγγραφή σας για συγκεκριμένες υπηρεσίες, την πρόσβαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο ή λειτουργίες ή όταν επικοινωνείτε απευθείας με τον Ιστότοπο, μπορεί να σας ζητήσουμε να παρέχετε πληροφορίες, όπως οι εξής:

 • στοιχεία επικοινωνίας, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και αριθμό κινητού τηλεφώνου
 • όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης
 • αλληλογραφία που στέλνετε σε εμάς

Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψη και αλληλεπίδρασή σας με τον Ιστότοπο: Όταν επισκέπτεστε και αλληλεπιδράτε με τον Ιστότοπο, μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες, όπως:

 • η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας
 • ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα
 • η ταχύτητα της σύνδεσής σας και πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας
 • βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή και
 • πληροφορίες που συλλέγονται μέσω HTML cookies, Flash cookies και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών

Πληροφορίες που συλλέγουμε από άλλες πηγές: Μπορεί να έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με εσάς από τρίτες πηγές και πλατφόρμες (όπως δικτυακούς τόπους κοινωνικής δικτύωσης, βάσεις δεδομένων, online εταιρείες μάρκετινγκ και εταιρείες που στοχεύουν σε διαφημίσεις), οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • εάν αποκτήσετε πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης τρίτων (όπως το Facebook Connect ή το Twitter) μέσω του Ιστότοπου, το όνομα χρήστη και οι λίστες σύνδεσής σας για τις εν λόγω υπηρεσίες
 • αλληλεπιδράσεις με διαφημίσεις και δεδομένα προβολών όπως ποσοστά κλικ σε διαφημίσεις (click-through) και πληροφορίες σχετικά με το πόσες φορές έχετε δει μια συγκεκριμένη διαφήμιση και
 • μοναδικά αναγνωριστικά, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών ταυτοποίησης κινητών συσκευών, τα οποία μπορούν να εντοπίσουν τη φυσική θέση των εν λόγω συσκευών σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι ο Ιστότοπος μπορεί να συνδυάσει τις πληροφορίες που συλλέγουμε απευθείας με τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από τρίτες πηγές.

7.3 Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε

Επικοινωνίες μέσω email: Με τη συγκατάθεσή σας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για να σας στείλουμε υλικό επικοινωνίας μέσω e-mail, όπως ενημερώσεις κυρίων άρθρων, πληροφορίες σχετικά με το λογαριασμό σας ή αλλαγές στον Ιστότοπο και, με τη συγκατάθεσή σας, διαφημιστικά μηνύματα για δικά μας προϊόντα και υπηρεσίες ή για προϊόντα και υπηρεσίες συνεργατών μας σε θέματα μάρκετινγκ. Εάν εγγραφήκατε σε ένα από τα ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας, θα σας στέλνουμε επίσης το ενημερωτικό δελτίο που ζητήσατε.

Επικοινωνίες μέσω κινητών συσκευών: Με τη συγκατάθεσή σας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον αριθμό του κινητού σας για να σας στέλνουμε προωθητικά μηνύματα, ενημερώσεις ή άλλες υπηρεσίες.

Εκπλήρωση αιτημάτων: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας για προϊόντα, υπηρεσίες και πληροφορίες. Για παράδειγμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να ανταποκριθούμε σε αιτήματα εξυπηρέτησής σας ή για να σας δώσουμε τη δυνατότητα να συμμετάσχετε σε λειτουργίες στον Ιστότοπό μας, όπως έρευνες, δημοσκοπήσεις, κληρώσεις και πίνακες μηνυμάτων.

Στατιστική ανάλυση: Για να μάθουμε περισσότερα σχετικά με το πώς χρησιμοποιείται ο Ιστότοπός μας, τηρούμε σε συγκεντρωτική μορφή και αναλύουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες, για παράδειγμα, για να παρακολουθήσουμε και αναλύσουμε τη χρήση του Ιστότοπου, για να ενισχύσουμε τη λειτουργικότητά του και για να διαμορφώσουμε καλύτερα το περιεχόμενο και το σχεδιασμό του ανάλογα με τις ανάγκες των επισκεπτών μας.

Επιβολή συμμόρφωσης: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να γνωστοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε με σκοπό την αποτροπή παράνομων δραστηριοτήτων, την επιβολή συμμόρφωσης προς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του Ιστότοπου και την καθ’ οιονδήποτε τρόπο προστασία των δικαιωμάτων μας και των δικαιωμάτων των χρηστών μας. Εκτός από τις χρήσεις που αναφέρονται παραπάνω, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς που σας γνωστοποιούνται κατά τη στιγμή που συλλέγουμε τις πληροφορίες ή σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας.

7.4 Ανταλλαγή πληροφοριών Η Cutskin  σέβεται το ιδιωτικό σας απόρρητο και μοιράζεται τις πληροφορίες των χρηστών της μόνο υπό ορισμένες περιστάσεις. Καθιστούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς διαθέσιμες σε άλλες εταιρείες, εφαρμογές ή πρόσωπα στις περιστάσεις που αναφέρονται παρακάτω:

 • Μπορεί να κοινοποιούμε σε τρίτα μέρη συγκεντρωτικές πληροφορίες ή πληροφορίες που δεν σας ταυτοποιούν άμεσα, για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες και τις διαφημίσεις που ελπίζουμε ότι θα βρείτε ενδιαφέρουσες.
 • Μπορεί να χρησιμοποιούμε τρίτα μέρη για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τον Ιστότοπο, όπως διαχείριση της βάσης δεδομένων, παροχή υπηρεσιών συντήρησης, αναλυτικά στοιχεία, μάρκετινγκ, επεξεργασία δεδομένων και διανομή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μηνυμάτων κειμένου. Αυτά τα τρίτα μέρη θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που σας αφορούν μόνο για την εκτέλεση των παραπάνω καθηκόντων τους για λογαριασμό μας.
 • Εάν επιλέξετε να συμμετάσχετε σε δημόσιες δραστηριότητες στον Ιστότοπο, όπως η ανάρτηση σχολίων σε πίνακες μηνυμάτων της κοινότητας, οποιαδήποτε πληροφορία που υποβάλλετε μπορεί να αναγνωστεί, συλλεχθεί ή χρησιμοποιηθεί από άλλους. Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί όταν αποφασίζετε να αποκαλύψετε οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες σε δημόσιες δραστηριότητες ή υποβολές.
 • Μπορεί να κοινοποιούμε πληροφορίες για εσάς στην περίπτωση που ο Ιστότοπος εξαγοραστεί από ή συγχωνευτεί με άλλη εταιρεία ή λάβει χώρα μια παρόμοια επιχειρηματική συναλλαγή. Ωστόσο, ο Ιστότοπος θα σας ενημερώσει τοποθετώντας ευδιάκριτη γνωστοποίηση στον ιστότοπό μας ή αποστέλλοντας γνωστοποίηση στην κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζεται στο λογαριασμό σας, πριν οι πληροφορίες που σας αφορούν μεταβιβασθούν και υπαχθούν σε διαφορετική πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 • Μπορεί να κοινοποιούμε πληροφορίες για εσάς για να διερευνήσουμε, αποτρέψουμε ή προβούμε σε ενέργειες σχετικά με παράνομες δραστηριότητες, εάν υπάρχουν υποψίες για απάτη, εάν συντρέχουν περιστάσεις που εμπεριέχουν πιθανές απειλές για τη σωματική ακεραιότητα ή άλλα δικαιώματα και συμφέροντα οποιουδήποτε προσώπου, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Παροχής Υπηρεσιών του Ιστότοπου ή εάν απαιτείται από το νόμο καθώς και σε άλλες περιπτώσεις στις οποίες θεωρούμε καλόπιστα ότι η κοινοποίηση των πληροφοριών είναι απαραίτητη.
 • Μπορεί να κοινοποιούμε πληροφορίες που σας αφορούν για να απαντήσουμε σε δικαστικές κλητεύσεις, εντάλματα ερευνών, δικαστικές διαδικασίες, δικαστικές εντολές, νομικές διαδικασίες ή άλλα μέτρα επιβολής του νόμου από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, όπου και αν είναι εγκατεστημένη, καθώς και για να κατοχυρώνουμε και ασκούμε τα νόμιμα δικαιώματά μας ή για να αντικρούουμε αξιώσεις εις βάρος μας.

7.5 Υπηρεσίες Τρίτων Όταν μας επιτρέπετε να έχουμε πρόσβαση στα δεδομένα σας μέσω μιας υπηρεσίας τρίτων για τη δημιουργία προφίλ στον Ιστότοπο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα για διάφορους σκοπούς, όπως οι εξής:

 • Συμπλήρωση λίστας με πιθανούς φίλους στους οποίους μπορείτε να στείλετε email. Όταν οι χρήστες μοιράζονται περιεχόμενο με τους φίλους τους, χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, τη λειτουργία «forward-to-a-friend» (προώθηση σε έναν φίλο) στον Ιστότοπο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λίστες φίλων από υπηρεσίες τρίτων μερών για να δημιουργήσουμε μια λίστα επαφών στους οποίους μπορείτε να επιλέξετε να στείλετε το e-mail. Παρακαλούμε μην ξεχνάτε ότι δεν ελέγχουμε τις πρακτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αυτών των υπηρεσιών τρίτων. Σας προτρέπουμε να διαβάσετε τις πολιτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όλων των τρίτων παρόχων υπηρεσιών.

7.6 Cookies και άλλες τεχνολογίες όπως αναφέρθηκε στους Όρους Χρήσης του ιστότοπου, ορισμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς συλλέγονται αυτόματα μέσω των cookies και άλλων τεχνολογιών. • Cookies. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείτε ώστε να απορρίπτει όλα τα cookies, να αποδέχεται μόνο ορισμένα cookies ή να σας ειδοποιεί όταν εγκαθίσταται ένα cookie. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να χρειαστεί να ανανεώσετε αυτές τις ρυθμίσεις, εάν διαγράψετε τα cookies αφού καθορίσετε αυτές τις προτιμήσεις. Επίσης, αυτές οι ρυθμίσεις μπορεί να μην εφαρμόζονται εάν χρησιμοποιείτε διαφορετικό υπολογιστή ή πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο (browser). Για να εξαιρεθείτε από τη χρησιμοποίηση των πληροφοριών που συλλέγουν μέλη της ΙΑΒ για διαφήμιση με ανάλυση συμπεριφοράς, για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τις τεχνολογίες που μπορεί να χρησιμοποιούν αυτά τα διαφημιστικά δίκτυα και για να δείτε τις πολιτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εφαρμόζουν, παρακαλούμε επισκεφτείτε τον Ιστότοπο της ΙΑΒ. • Flash Cookies. Μπορείτε να ελέγξετε πώς χρησιμοποιούνται τα Flash cookies, επισκεπτόμενος τον δικτυακό τόπο της Adobe. Η Adobe σας δίνει τη δυνατότητα να επιτρέψετε μερικά Flash cookies από ορισμένους δικτυακούς τόπους, να περιορίσετε τη δυνατότητα αποθήκευσης Flash cookies και να αποκλείσετε όλα τα Flash cookies συνολικά. Επιπλέον, εάν χρησιμοποιείτε το MoCutskinla Firefox ως πρόγραμμα περιήγησης (browser), μπορείτε να κατεβάσετε το BetterPrivacy add-on για να διαγράφετε αυτόματα τα Flash cookies κάθε φορά που κλείνετε τον browser. • Cookies στόχευσης. Επιτρέπουν στις συνεργαζόμενες με εμάς διαφημιστικές εταιρείες να δημιουργήσουν ένα προφίλ που περιλαμβάνει τα ενδιαφέροντά σας και να σας εμφανίζουν σχετικές διαφημίσεις σε άλλες ιστοσελίδες. Δεν αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα, αλλά λειτουργούν προσδιορίζοντας με μοναδικό τρόπο το πρόγραμμα περιήγησής σας και τη συσκευή από την οποία συνδέεστε στο διαδίκτυο. Αν δεν επιτρέψετε τη χρήση τους θα συνεχίσετε να λαμβάνετε διαφημίσεις, αλλά δεν θα είναι στοχευμένες. Χρησιμοποιούμενα Cookies facebook.com google.com Παρακαλούμε μην ξεχνάτε ότι δεν έχουμε πρόσβαση ούτε ασκούμε έλεγχο στα cookies των διαφημιστών ή των παρόχων υπηρεσιών και οι πρακτικές πληροφοριών τρίτων δεν καλύπτονται από την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο χρήστης μπορεί να εμποδίσει την αποδοχή των cookies από το πρόγραμμα περιήγησης. Ωστόσο, αυτό μπορεί να το κάνει λιγότερο αποτελεσματικό ή να αποτρέψει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες ή σελίδες του Δικτυακού Τόπου. Ακολουθούν μερικοί από τους τρόπους με τους οποίους τα κύρια προγράμματα περιήγησης προσφέρουν την αποτροπή της αποδοχής των cookie πλοήγησης:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox: https://support.moCutskinla.org/en/kb/Gestione%20dei%20cookie

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677

7.7 Ενημερωτικά μηνύματα (newsletters). O «Χρήστης» έχει τη δυνατότητα ακολουθώντας την υποδεικνυόμενη από την «Ιστοσελίδα» διαδικασία να εγγραφεί στην ομάδα των προσώπων που επιθυμούν να λαμβάνουν ενημερωτικά μηνύματα από την «Εταιρία». Πιο συγκεκριμένα ο «Χρήστης» θα πρέπει αφού πριν αποδεχθεί τους όρους για την πολιτική δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα να δηλώσει το email το οποίο επιθυμεί να λαμβάνει ενημέρωση από την «Εταιρία». Για τη συλλογή στοιχειών με σκοπό την αποστολή εκ μέρους της «Εταιρίας» προς τον «Χρήστη» ενημερωτικών μηνυμάτων (newsletters) σχετικά με τα προϊόντα της «Εταιρίας» και εν συνεχεία την αποστολή των ανωτέρω μηνυμάτων η «Εταιρία» δηλώνει και ο «Χρήστης» το αποδέχεται, ότι τούτο συμβαίνει κατόπιν προηγηθείσας ρητής συναίνεσης του «Χρήστη», ο οποίος με την εγγραφή στο υποδεικνυόμενο από την «Ιστοσελίδα» πεδίο ρητώς συναινεί με τη συλλογή των στοιχείων του από την «Εταιρία» και εν συνεχεία με την αποστολή των ανωτέρω μηνυμάτων. Η «Εταιρία» επισημαίνει στο «Χρήστη» ότι διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλεί τη δήλωση συγκατάθεσης και να αιτηθεί τη διαγραφή του από τη σχετική λίστα των παραληπτών. Σε κάθε περίπτωση, ο «Χρήστης» δύναται κατόπιν αιτήματός του να προβαίνει σε επικαιροποίηση ή / και διόρθωση των ως άνω στοιχείων. Για την πραγματοποίηση οιασδήποτε από τις προαναφερόμενες ενέργειες (ανάκληση δήλωσης συγκατάθεσης, διαγραφή από τη σχετική λίστα παραληπτών, επικαιροποίηση ή και διόρθωση των στοιχείων) ο «Χρήστης» έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί με την «Εταιρία» με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cutskin.gr Σε περίπτωση που ο «Χρήστης» είναι εγγεγραμμένος μπορεί να απεγγραφεί από τη λίστα παραληπτών ενημερωτικών μηνυμάτων και μέσω του λογαριασμού του. Σε κάθε περίπτωση στο «Χρήστη» προσφέρεται δυνατότητα απεγγραφής μέσω ειδικού και κατάλληλου πεδίου απεγγραφής (unsubscribe) στο εκάστοτε ενημερωτικό μήνυμα ( newsletter) που λαμβάνει.

7.8 Πρόσβαση :Σύμφωνα με τον νέο Ευρωπαικό Κανονισμό GDPR 2016/679, μπορείτε οποτεδήποτε να έχετε πρόσβαση, να διορθώσετε, να συμπληρώσετε, να ενημερώσετε, να δεσμεύσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνώντας μαζί μας στο info@cutskin.gr.

 1. I. Η «Εταιρεία» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι μπορεί να ασκήσει κατά περίπτωση το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, περιορισμού ή αντίταξης στην επεξεργασία, φορητότητας, καθώς και διαγραφής των δεδομένων εφόσον η επεξεργασία όμως δεν είναι απαραίτητη για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία καθώς και για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 2. II. Τα δικαιώματά αυτά απορρέουν από την εν γένει νομοθεσία για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασίας δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 [αρθ.13- 21] και για την άσκηση των δικαιωμάτων του ο «Χρήστης» ή οποιαδήποτε διευκρίνιση, όπως ανωτέρω περιγράφονται μπορεί να επικοινωνεί μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο email info@cutskin.gr.

III. Η «Εταιρεία» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 2106475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr) στην περίπτωση που θεωρεί ότι έχουν θιγεί τα δικαιώματά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, πρέπει να στείλετε μαζί με το αίτημά σας αποδεικτικό στοιχείο για την ταυτότητά σας. Θα λάβετε απάντηση εντός (10) ημερών από την παραλαβή του αιτήματός σας.

7.9 Εμπιστευτικότητα και ασφάλεια Περιορίζουμε την πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας σας στους εργαζομένους ή τους παρόχους υπηρεσιών που θεωρούμε εύλογα ότι χρειάζεται να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για την παροχή προς εσάς προϊόντων ή υπηρεσιών ή για την εκτέλεση της εργασίας τους. Έχουμε επίσης υιοθετήσει τεχνικές, φυσικές και διοικητικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες για την προστασία των πληροφοριών που σας αφορούν από απώλεια, κακή χρήση και αλλοίωση. Παρακαλούμε σημειώστε ότι καμία μετάδοση ή αποθήκευση δεδομένων δεν μπορεί να είναι εγγυημένη ως 100% ασφαλής. Θέλουμε να αισθάνεστε εμπιστοσύνη χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών που μεταδίδετε σε εμάς. 7.1 Η «Εταιρία» δηλώνει ότι λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την διασφάλιση του απορρήτου οποιασδήποτε πληροφορίας διαβιβάζεται από το «Χρήστη» προς την «Εταιρία» και η εξασφάλιση αυτής της συνθήκης αποτελεί προτεραιότητα της «Εταιρίας» καθώς και ότι χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές στα πλαίσια εκτέλεσης των προσφερόμενών από την «Ιστοσελίδα» υπηρεσιών προς τον «Χρήστη» και την ολοκλήρωση των εξ αποστάσεως αγορών των περιλαμβανόμενων στην «Ιστοσελίδα» προϊόντων.

7.10 Ειδικά για τον «Χρήστη», ο οποίος τυγχάνει και εγγεγραμμένος «Χρήστης», η «Εταιρία» δηλώνει ότι θα πρέπει και ο ίδιος να μεριμνά για την διασφάλιση του απορρήτου των κωδικών, τους οποίους διαθέτει προκείμενου να είναι δυνατή η σύνδεσή του με το λογαριασμό του και ακολούθως η διενέργεια των επιτρεπόμενών κάθε φορά ενεργειών μέσω του λογαριασμού σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους όρους χρήσης, όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω υπό στοιχ. 2.5. Πιο συγκεκριμένα, η συνδυασμένη χρήση αυτών των κωδικών προσφέρει στον «Χρήστη» ασφαλή ηλεκτρονική πρόσβαση στο λογαριασμό του. Ο «Χρήστης», ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στην «Ιστοσελίδα», είναι υποχρεωμένος να επικοινωνήσει άμεσα με την «Εταιρία» στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cutskin.gr σε περίπτωση απώλειας ή απώλειας της μυστικότητας των κωδικών αυτών ή εν γένει παραβίασης απορρήτου των κωδικών ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού και να δηλώσει την απώλεια αυτή ή την όποια παραβίαση ή χρήση του λογαριασμού του χωρίς τη συναίνεσή του άλλως η «Εταιρία» δεν ευθύνεται για πιθανή χρήση του λογαριασμού από οποιονδήποτε τρίτο, της «Εταιρίας» επιφυλασσώμενης να αξιώσει την αποκατάσταση οιασδήποτε ζημίας ήθελε υποστεί εξ αυτού του λόγου.

7.11 Η «Εταιρία», δηλώνει περαιτέρω προς το «Χρήστη» για την ασφάλεια του, όπως ήδη ανωτέρω υπό στοιχ. 6.2 έχει αναφερθεί, ότι είναι υποχρεωμένος να διαθέτει τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό για την ασφαλή σύνδεση και περιήγησή του στην «Iστοσελίδα» και ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι η «Εταιρία» δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια ενδεχόμενη ζημία προκύψει στον υπολογιστή ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή του «Χρήστη» λόγω της περιήγησής του στην παρούσα «Ιστοσελίδα».

7.12 Για την ασφαλή λειτουργία της «Ιστοσελίδας» γίνεται χρήση firewall και SSL.

7.13 Η «Εταιρία» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι όλα τα δεδομένα που δηλώνει ο τελευταίος, όπου τούτο είναι απαραίτητο, κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται εντός συγκεκριμένου πλαισίου κανόνων ασφαλείας.

7.14 Στην περίπτωση κατά την οποία ο «Χρήστης», ο οποίος προκειμένου να επικοινωνήσει ή να κάνει χρήση των προσφερόμενών υπηρεσιών ή να ολοκληρώσει μια εξ αποστάσεως αγορά προϊόντων από την «Ιστοσελίδα» απαιτείται να δηλώσει στοιχεία – δεδομένα, με μόνη τη δήλωση των στοιχείων συναινεί στη συλλογή και την επεξεργασία των στοιχείων αυτών.

7.15 Όπως έχει ήδη αναφερθεί η «Ιστοσελίδα» ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους ή /και υπερσυνδέσμους προς άλλους διαδικτυακούς χώρους των κοινωνικών δικτύων συμπεριλαμβανομένων. Ο κάθε διαδικτυακός χώρος έχει τους δικούς του όρους χρήσης καθώς και ξεχωριστή πολιτική δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την οποία η «Εταιρία» δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη. Η «Εταιρία» επισημαίνει στον εκάστοτε «Χρήστη» πριν περιηγηθεί τον οποιοδήποτε διαδικτυακό χώρο να μελετήσει ειδικά και να κατανοήσει την πολιτική του για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

7.16 Αλλαγές στην πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Μπορούμε να ενημερώνουμε οποτεδήποτε την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για να αντανακλά τις αλλαγές στις πρακτικές μας και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Εάν τροποποιήσουμε την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα επικαιροποιήσουμε την «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος». Θα σας ενημερώνουμε για οποιεσδήποτε ουσιώδεις αλλαγές στον τρόπο μεταχείρισης των πληροφοριών σας τοποθετώντας ευδιάκριτη γνωστοποίηση στον Ιστότοπό μας ή αποστέλλοντας γνωστοποίηση στην κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζεται στο λογαριασμό σας στον οποίο έχετε δώσει την συναίνεση σας για ενημέρωση. Η νέα Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου θα ισχύει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος. Αν δεν συμφωνείτε με την αναθεωρημένη δήλωση, θα πρέπει να τροποποιήσετε τις προτιμήσεις σας ή να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις Σελίδες της Cutskin. Αν συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας αφού τεθούν σε ισχύ οι εν λόγω αλλαγές, αποδέχεστε τη δέσμευσή σας από την αναθεωρημένη Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου που ξεκίνησε απο 25/5/2018 βάσει του νέου του νέου Ευρωπαικού Κανονισμού GDPR 2016/679. 7.12. Ερωτήσεις και υποδείξεις Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα ιδιωτικού απορρήτου μας στη διεύθυνση:info@cutskin.gr Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 25 Μαϊου 2019.